SI SI 'N'˛MME

 

 

Si si  'n'˛mme,

staĺ a sente 'a voce

e chÚsta gŔnte

do' p˛pele  o lamiÚnte

 da' fÓmme  e da' miseria

Si si 'n' ˛mme,

guÓrdete attu˛rne  e chiÓgne:

e lÓcreme  cchiu' amÓre.

'A terra Ŕ fatt'e sÓnghe, che cÓlle

'mmiÚze e mmÓne e senza

mÓnch'a f˛rze e te guardÓ.

Si sý n'˛mme,

scýnne 'mmiÚze a  Ĺsta gŔnte

e dice onestamente:

chÚste nunn'Ŕ campÓ!

 

 a  storia  e  n' ingiustizia,

ca  nisci¨ne  v˛le,

ma porte o capurale

ca o sÓnghe fa  iettÓ.

 ╚ a storia  e tanta gente

cam¨nno  malamŔnte

nu v˛le fa' campa':

soĺ u˛mmene senza cappiÚlle

soĺ fÚmmene ca  vanno o  maciÚlle,

soĺ mu˛rte senza  tav¨te,

'ndÓ terra  da' 'nfamitÓ.

 

O bene?

O  bene  Ŕ  nu  su˛nne,

ca more  lentamente

 'ndÓ l' anema daĺ gente, 

           ca lotta  peĺ campÓů

 

 Franco Pastore

(dalla commendia ôTERRA AMARAö)

 

   

 

INDIETRO